Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis, die tot een andere informatieverwerking leidt. Hierdoor beleven  kinderen met ASS de wereld anders en gedragen ze zich vaak ook anders dan leeftijdsgenoten.

Concreet hebben kinderen met ASS het moeilijk in de sociale omgang en communicatie en zijn ze minder flexibel in hun denken en doen. Dit zorgt vaak voor problemen op school, thuis en in de vrije tijd.

Vanuit de sterktes en zwaktes van elk kind en de vragen van ouders en school stellen we een multidisciplinair therapieplan op maat op. Kinderen worden op verschillende vlakken in hun ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund, zowel individueel als in groep.

Volgende zaken kunnen in therapie aan bod komen:
· Oefenen van sociale vaardigheden in groep.
· Stimuleren van communicatieve vaardigheden.
· Begeleiden van moeilijkheden op schools vlak.
· Aandacht voor het emotioneel welbevinden.
· Leren kennen en omgaan met hun eigen problematiek.
· …
Naast de kinderen worden ook de ouders en de omgeving van de kinderen ondersteund. We informeren de ouders over de diagnose en de auti-specifieke aanpak in de opvoeding. In overleg met leerkrachten en begeleiders zoeken we naar  oplossingen voor specifieke moeilijkheden op school.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van onze werking voor kinderen met ASS.

Klik hier voor meer uitleg over de behandeling van dyslexie, vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO) of ontwikkelingsdysfasie (OD) als comorbide stoornis.

Klik hier voor meer uitleg over de behandeling van dyscalculie als comorbide stoornis.