Het traject van uw kind

1. Aanmelding

De aanmelding is het eerste contact met ons centrum. Een kindje aanmelden kan door het aanmeldingsformulier (pdf) in te vullen en het ons ondertekend te bezorgen via de post of via socialedienst@revaccent.be. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar voor verdere inlichtingen of hulp bij het invullen.

Pas wanneer wij het ingevulde en ondertekende formulier ontvangen, is uw kind aangemeld. Doordat elk centrum een maximale capaciteit opgelegd wordt, worden we helaas geconfronteerd met wachtlijsten. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van ontvangst en je kind wordt opgenomen op de wachtlijst voor onderzoek. Mocht je kort na de aanmelding geen ontvangstbevestiging ontvangen, gelieve ons dan zeker te contacteren.

Accent is een tweedelijnsdienst. Dat betekent dat jouw kind steeds naar ons moet doorverwezen worden door een andere dienst (bvb. CLB, school, …), een arts of een therapeut.

2. Intakegesprek

Als jouw kind bijna aan de beurt is, starten we met een uitgebreid gesprek. Je krijgt uitleg over de werking van Accent, er wordt nagegaan wat de zorgvraag is, er wordt dieper ingaan op de ontwikkeling van je kind en het traject dat het mogelijks zal afleggen in Accent. Daarna starten de onderzoeken.

3. Onderzoeken

Onderzoeken zijn steeds multidisciplinair. Accent heeft een team van artsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen en een sociaal assistent, die allen betrokken worden in de grondige analyse van het functioneren van jouw kind.

Het onderzoek richt zich op verschillende ontwikkelingsdomeinen: intelligentie, taal, motoriek, spel, zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden. Ook een medisch onderzoek en eventueel een klasobservatie, thuisobservatie, observatie in andere contexten (zoals vrije tijdsbesteding) behoren tot de onderzoeksfase. De bevindingen uit de verschillende onderzoeken binnen het centrum worden aangevuld met de reeds beschikbare gegevens van de verwijzende diensten (School, CLB, COS…) of artsen.

De laatste fase van het onderzoek, is het adviesgesprek. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de ouders. Zo krijgen jullie een zo volledig mogelijk beeld van jullie kind.  De ouders ontvangen een verslag met de testresultaten en het advies. Mits akkoord van de ouders worden de resultaten ook medegedeeld aan school en/of CLB om de opvolging zo optimaal als mogelijk te laten verlopen door alle betrokken partijen.

Als de adviserend arts op basis van de onderzoeksresultaten een gunstig advies uitbrengt, kan je kind volgens de gestelde diagnose op therapie komen. Soms blijkt ook uit het onderzoek dat een behandeling binnen Accent niet noodzakelijk is en/of dat andere hulpverlening geschikter is.

4. Behandeling

Op basis van de resultaten van het onderzoek, stellen we een gepersonaliseerd therapieplan op. Dat kan ofwel individuele, ofwel groepstherapie zijn, of een combinatie van beide. Vaak wordt ook voor de ouders tijdelijke ouderbegeleiding opgestart en is het mogelijk dat specifieke sessies voor grootouders, broers/zussen georganiseerd worden.

Voor de behandeling komt uw kind doorgaans 1, 2 tot 3 keer in de week naar het centrum. Tijdens schoolweken zijn dat vaste momenten. Tijdens vakantieperiodes wijzigen die naargelang de aanwezigheid van therapeuten en kinderen. Hiertoe wordt een aparte regeling opgemaakt

Ieder kind wordt individueel opgevolgd door een verantwoordelijke psycholoog en een arts. Er wordt nauw samengewerkt met de context van het kind door overleg met de ouders, school, CLB, thuisbegeleidingsdiensten, ….

5. Hoeveel kost het?

Per dag therapie wordt een remgeld aangerekend. Momenteel bedraagt dat 2,15€ per therapiedag. Dat bedrag kiezen we als centrum niet zelf, dat wordt ons vanuit de overheid opgelegd. Maandelijks wordt een factuur opgemaakt met een overzicht van de aangerekende prestaties.

Voor extra activiteiten, bijvoorbeeld zwemmen of een uitstap tijdens de vakantie, kan het zijn dat een kleine extra bijdrage aangerekend wordt. Dat wordt telkens vooraf duidelijk bevraagd en gecommuniceerd.

Bij de start van de revalidatie wordt 50€ waarborg gevraagd. Deze wordt cash betaald. Wanneer de revalidatie van een kind eindigt, wordt de waarborg terugbetaald, na aftrek van eventueel nog openstaande bedragen remgeld.