Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

[E]

ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verwerking van informatie in de hersenen verstoord verloopt. Als gevolg hiervan vertonen deze kinderen vooral problemen met aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Deze kenmerken komen in ernstige mate voor en belemmeren de ontwikkeling van het kind.
Wanneer voornamelijk aandachtsproblemen gezien worden, wordt ook wel gesproken van ADHD van het onoplettendheidtype (of ADD). Vanuit de sterktes en zwaktes van elk kind en de hulpvragen van ouders en school wordt een multidisciplinair therapieplan opgesteld.

Kinderen worden op verschillende vlakken in hun ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund.
Volgende zaken kunnen in individuele en/of groepstherapie aan bod komen:

  • Leren kennen van en omgaan met hun eigen problematiek.
  • Aandacht voor het emotioneel welbevinden.
  • Oefenen van sociale vaardigheden.
  • Probleemoplossende vaardigheden.
  • Leren omgaan met boosheid.
  • Leren positief denken.
  • Stimuleren van planningsvaardigheden.
  • Begeleiden van moeilijkheden op schools vlak.

Naast de kinderen worden ook de ouders en de omgeving van de kinderen ondersteund. De ouders kunnen de oudertraining  ADHD volgen, waarbij naast psycho-educatie (informatie over de diagnose) vooral de nadruk ligt op het trainen van opvoedingsvaardigheden.

Naast deze training in groep is er ook mogelijkheid tot individuele ouderbegeleiding. In overleg met leerkrachten en begeleiders wordt naar oplossingen gezocht voor specifieke moeilijkheden op school.
Indien nodig wordt onder toezicht van de neuroloog en/of kinderpsychiater ook een behandeling met medicatie opgestart. De medicatie zorgt voor een betere prikkeloverdracht in de hersenen.

Met dat steuntje in de rug kan een kind met ADHD gemakkelijker leren om zijn of haar gedrag onder controle te houden.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van onze werking voor kinderen met ADHD.

Klik hier voor meer uitleg over de behandeling van dyslexie, vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO) of ontwikkelingsdysfasie (OD) als comorbide stoornis

Klik hier voor meer uitleg over kinderen met Ass en/of ADHD en dyscalculie