Kleuterwerking

Voor ontwikkelingsvertraagde kleuters is het vaak moeilijk om binnen de grote groep van de klas de vereiste vaardigheden te ontwikkelen.

Omdat individuele therapie vaak ook niet de beste oplossing blijkt voor deze kinderen, bieden wij hen de  mogelijkheid om zich bepaalde (basis)vaardigheden eigen te maken binnen een kleine groep. Kinderen komen er vaak beter tot hun recht, wat maakt dat ze beter functioneren en bijleren. Op hun beurt kunnen de kinderen elkaar ook gaan stimuleren en  aanmoedigen in hun ontwikkeling.

De groepjes bestaan uit maximum 5 kinderen en worden samengesteld volgens ontwikkelingsniveau. Twee keer in de week  komen de kinderen twee uren samen. Er wordt telkens met eenzelfde structuur (tijdslijn, kleur per kind, …)  en thematisch gewerkt. Verder wordt gestreefd om voornamelijk geïntegreerde activiteiten aan te bieden, waarin verschillende doelstellingen uit meerdere disciplines verwerkt worden.

De kleutergroep heeft tot doel om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren. Meer specifiek worden onder meer volgende doelstellingen beoogd:

* Leren door te ervaren en te doen.
* Op hun niveau vaardigheden aanleren om met anderen om te gaan.
* Optimaliseren van de spraak- en taalontwikkeling: mondmotorische training, auditieve vaardigheden verbeteren,
taalstimulatie gestoeld op beleven en handelen, taaldenktraining en ontluikend lezen.
* Stimuleren van de fijn-motorische vaardigheden: coördineren van bewegingen, bimanueel werken en differentiëren van bewegingen in pols, hand en vingers.
* Aanvankelijk en voorbereidend rekenen stimuleren op concreet niveau: tellen, vergelijken van hoeveelheden, rekentaal en basisprincipes rond meten en meetkunde.
* De grote motoriek en het lichaamsbewustzijn versterken aan de hand van motorische opdrachten (evenwicht, coördinatie, balvaardigheden, …), imiteren van houdingen en bewegingen, benoemen van lichaamsdelen en Sherborne.
* Stimuleren van de visuele en visueel-ruimtelijke vaardigheden: verschillen herkennen in vorm en richting, visueel geheugen, leren gericht waarnemen, ontdekken van de grote ruimte, ontdekken van vormen en richtingen en positiebegrippen benoemen.

Naast de kinderen worden ook de ouders en de omgeving van de kinderen ondersteund. De ouders worden bijgestaan in hun zorgvragen met betrekking tot ontwikkeling en opvoeding. Samen wordt ook gekeken hoe in de thuissituatie de ontwikkeling van het kind, op een speelse manier, gestimuleerd kan worden. In functie van zowel stimulatie als opvolging en evaluatie van de ontwikkeling vindt regelmatig een multidisciplinair overleg plaats, waarbij ook andere externe instanties aanwezig kunnen zijn (school, CLB, thuisbegeleiding, … ).