Psychotherapie

Binnen het therapieplan kan psychotherapie een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling.
Dit is zeker zo wanneer er sprake is van emotionele of sociale moeilijkheden en
gedragsproblemen. Via spel, gespreks- en gedragstherapie ontdekt het kind  hoe het met
gevoelens en situaties omgaat en leert het om problemen zelf op te lossen of er mee om te
gaan. Kinderen met een specifieke ontwikkelingsproblematiek of -stoornis (hooggevoeligheid,
ASS, ADHD, …) zijn vaak gebaat met psycho-educatie, vooral als ze zelf ervaren dat ze anders
zijn. Ze komen dan meer te weten over zichzelf, leren wat de diagnose inhoudt en leren omgaan
met bijzondere eigenschappen en beperkingen. Samen gaan we bovendien op zoek naar sterke
eigenschappen van kinderen om ook hun zelfvertrouwen op te krikken.
Naast de therapie van het kind is het ook noodzakelijk om nauw samen te werken met de
ouders.  In eerste instantie wordt uitleg gegeven over de problematiek van hun kind en het
impact ervan op het gezinsleven. Soms kunnen ouders hier al voldoende mee geholpen zijn. In
andere gevallen moet er meer gebeuren en is bijvoorbeeld verdere opvoedingsondersteuning
aangewezen. Samen met ouders wordt dan nagedacht over concrete oplossingen voor moeilijke
situaties.
Therapie kan zowel individueel als in groep gebeuren. Het kan ook nodig zijn om samen te
werken met andere hulpverleners of diensten die betrokken zijn bij het kind en het gezin.