Ergotherapie

Binnen de ergotherapie kunnen de fijn motorische vaardigheden verbeterd of gestimuleerd
worden.  Er wordt gestreefd naar een goede beheersing van de bovenste ledematen door het
aanbieden van knutselvaardigheden. Opdrachtbegrip, werkrichting, taakgerichtheid, planmatig
werken en een positief zelfbeeld worden als onderliggende doelstellingen bevorderd.
Daarnaast kunnen de volgende domeinen van het rekenproces aan bod komen:
– Aanbrengen en inoefenen van alle aspecten van de wiskundige initiatie, zowel op
concreet als op bladniveau.
– Ondersteuning  van de vorming van het getalbegrip.
– Detectie van hiaten in de leerstof van het aanvankelijk en voortgezet rekenen. Deze
worden door middel van de gepaste en geïndividualiseerde begeleiding geremedieerd
of gecompenseerd. Zo nodig kan een diagnose dyscalculie gesteld worden.  Sticordi-
maatregelen worden uitgewerkt in overleg met de school, ouders en CLB.
– Realistisch rekenen in functie van zelfredzaamheid (geldrekenen, kookactiviteiten…).
In samenspraak met de ouders  wordt ook aandacht besteed aan ADL activiteiten zoals tanden
poetsen, aankleden, veters strikken