Pijlers van onze werking

MULTIDISCIPLINAIR, EVIDENCE-BASED EN INTEGRAAL

De mensen (ouders of begeleiders) die een beroep doen op ons, vragen om hulp bij beperkingen die een duidelijke weerslag hebben op het dagelijks functioneren. Deze moeilijkheden doen zich voor in verschillende levenssituaties (bv. thuis, school, vrije tijd, werk,…) en vereisen een integrale hulpverlening.

De multidisciplinaire hulpverlening van Accent kan een deskundig antwoord bieden op deze vragen, vertrekkende vanuit een biopsychosociale visie.

De multidisciplinaire behandeling bestaat uit het samengaan van ontwikkelings- en herstelgerichte en psychosociale interventies, vanuit evidence-based praktijkrichtlijnen.

Er wordt gewerkt op tal van functies, activiteiten en participatie, met aandacht voor het samenspel van externe en persoonlijke factoren die een goede evolutie kunnen bevorderen of in de weg staan.

Door het herstel van de (verstoorde) interactie met de omgeving en door het bereiken van een optimale graad van autonomie in gewone leefsituaties, verhoogt de participatie in het dagelijks leven en levert de multidisciplinaire behandeling een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit van de cliënt.

Om goede en verantwoorde zorg te bieden, leggen wij de nadruk op evidence-based practice. Zo gebeurt de diagnostiek en behandeling op basis van erkende diagnostische protocollen en behandelingsrichtlijnen. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde specifieke kwaliteitscriteria.

VRAAGGESTUURD EN CONTEXTGERICHT

De hulpverlening van Accent stelt de hulpvragen van de cliënt en diens omgeving (o.a. de ouders, de partner, onthaalouder, leerkracht, werkgever, …) centraal en heeft als doel de cliënt zo goed mogelijk in zijn natuurlijke context te laten functioneren.

Het is van belang dat de hulpverlening uit zowel cliëntgerichte als omgevingsgerichte interventies bestaat. Ons multidisciplinair team neemt hierbij een motiverende en cultuursensitieve houding aan.

Ouders en/of andere begeleiders worden regelmatig uitgenodigd voor toelichting over de therapie. Daar waar we het opportuun achten, gaan we ook mensen uit de context (ouders, familie, …) uitnodigen op na te gaan waar we participatief kunnen werken om maximale resultaten te halen. Daarnaast zorgen wij voor een ondersteunende werking waarbij ouders en/of andere begeleiders niet de indruk hebben er alleen voor te staan.

Deze cliënt-centered en contextgerichte benadering vraagt flexibiliteit. Zo is flexibele inzet van het therapeutisch personeel noodzakelijk om vlot te kunnen inspelen op de wijzigende hulpvragen van de cliënt en/of diens context.

Ook de intensiteit van de hulpverlening proberen wij af te stemmen op de aard van de hulpvragen van de cliënt en/of diens omgeving, ook al worden we vaak belemmerd door praktische problemen (vervoer, beschikbaarheid, …).

Follow-up en nazorg wordt in de mate van het mogelijke ook verzorgd.

ONZE DOELGROEPEN

Accent richt zich op de multidisciplinaire diagnostiek én behandeling van personen met ontwikkelingsstoornissen.

Ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen die zich vroeg in de ontwikkeling manifesteren, een neurobiologische basis hebben, en die ontwikkelingstekorten met zich meebrengen met een significante impact op verschillende biopsychosociale domeinen.

Het gaat hierbij om de in de DSM-5 beschreven “Neurodevelopmental disorders”. In de eerste plaats richten wij ons op kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) en/of aandachtstekortstoornis met/zonder hyperactiviteit (ADHD). Het functioneren van deze kinderen wordt daarnaast vaak bepaald door problematieken zoals verstandelijke beperking, communicatiestoornissen, motorische stoornissen (DCD, ticstoornissen, …), specifieke leerstoornissen.

Vaak is er een grote overlap en comorbiditeit tussen de verschillende (ontwikkelings)stoornissen en hun evolutie in de loop van de tijd.

SAMENWERKING BINNEN EEN NETWERK

Door inschakeling in het lokaal zorgnetwerk draagt de hulpverlening van Accent bij tot een hogere zorgefficiëntie. Zorgprogramma’s kunnen samen met andere gezondheids- en welzijnsvoorzieningen worden uitgebouwd met als doel een volwaardige maatschappelijke participatie te realiseren.

Intense netwerking zorgt er voor dat de functies screening, vroegdetectie en oriëntatie, diagnostiek, behandeling, inclusieactiviteiten, uitwisseling en bundeling van expertise afgedekt zijn.

SAMENWERKING BINNEN DE SECTOR

Accent hecht veel belang aan het zich collegiaal opstellen op vlak van intersectoraal werk, intersectorale contacten. Zo zijn we sinds jaar en dag actieve partner binnen de Federatie van Vlaamse Centra voor Ambulante Revalidatie (op wiens visietekst deze trouwens geïnspireerd is), het S.I.G (Stichting Integratie Gehandicaptenzorg), de SOM (werkgeversorganisatie pluralistische centra) en tal van ad hoc werkgroepen die occasioneel opgericht worden.