Competenties

Competentiemanagement staat bij Accent hoog in het vaandel. Niet alleen met woorden ! Toen de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen 5000 ondernemingen aanschreef over hun competentiemanagment om 101 goede voorbeelden te selecteren, waren wij bij 101. Toen daarna nog 8 instellingen omwille van hun voorbeeldfunctie nog speciaal vermeld werden, waren wij één van die acht !!!  U kunt dit trouwens nalezen door hier te klikken.
Deze competenties vormen naast de technische vaardigheden tevens de basis voor personeelsevaluaties en voor de functioneringsgesprekken. Wij brengen deze ook ter kennis omdat ze de “ziel” vormen van onze instelling, van onze werking.

Onze (3) kerncompetenties die voor iedereen van toepassing zijn:

Klant- en cliëntgericht: de klanten, de kinderen zelf én de ouders, staan centraal in onze werking. Dit is geen holle slogan. Ingaan op iedere vraag, proberen tegemoet te komen aan iedere verzuchting, zaken toch doen die niet moeilijk in een timing passen, …. kortom: klant is koning! Maar daar staat ook iets tegenover: van ouders en kinderen verwachten wij inspanningen in de zin van actieve participatie in de therapie, therapiebetrokkenheid vertonen, stipt en regelmatig aanwezig zijn… kortom een inspanningsverbintenis die een noodzaak is om tot echte resultaten te komen.
Resultaatsgerichtheid: achter iedere handeling, hoe klein ook, zit een plan, een strategie. Zowel op therapeutisch en diagnostisch domein betekent dit dat we steeds op zoek gaan naar de meest doelgerichte, evendence-based gebaseerde werkvormen. Deze manier van werken zet zich ook verder op administratief vlak. Met het heel, heel beperkte pakket aan personeelsuren moet een gans centrum operationeel blijven en dit kan enkel door steeds het uiteindelijk resultaat niet uit het oog te verliezen.
Gedreven zijn: van iedere werknemer, wat ook zijn functie is, verwachten we gedrevenheid. Werken om te werken is bij Accent geen optie. Inzet, dag na dag, is een absolute vereiste om onze klanten optimaal te bedienen.

Onze (3) Functiegebonden competenties:

Directeur:
Plannen en organiseren: prioritiseert eigen werk, structureert en coördineert werk van anderen, stelt actieplannen voor diverse situaties op.
Visie: Maakt strategische analyses, vertaalt analyses en trends naar (beleids)voorstellen. Ontwikkelt en draagt toekomstbeeld uit, initieert en begeleidt toekomstbeeld in de organisatie.
Leiding geven: Coördineert, stimuleert, staat in voor strategische beleidsvorming.
Psycholoog:
Samenwerken: Werkt mee en informeert anderen, helpt anderen, pleegt overleg en stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten.
Luisteren: Neemt een luisterende houding aanis luistervaardig: zorgt ervoor dat de boodschap volledig werd gegeven en begrepen, stimuleert een open dialoog
Organiseren: Prioritiseert eigen werk, structureert werk van anderen, koppelt en coördineert, Stuurt op hoofdlijnen.
Kinesitherapeut:
Analyseren: Ziet de essentie van het probleem, legt verbanden en ziet oorzaken, maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.
Besluitvaardigheid: Neemt beslissingen in dagdagelijkse situaties, hakt knopen door en betrekt ook anderen hierbij, kan beslissen ondanks ambiguïteit en onvolledigheid.
Communiceren (schriftelijk en mondeling): Luistert en brengt over, zendt en ontvangt informatie efficiënt en effectief, draagt zorg voor een goed communicatieklimaat.
Logopediste:
Communicatie mondeling: Is in staat goed te luisteren en informatie over te brengen, is in staat in complexe situaties goed te luisteren en informatie over te brengen, is in staat een constructief betoog in diverse situaties op te bouwen.
Accuraat handelen: werkt nauwkeurig, werkt zorgvuldig en spreekt daar ook anderen op aan, hanteert een zorgvuldige handelswijze en optimaliseert deze voortdurend.
Analyseren: Ziet de essentie van het probleem, legt verbanden en ziet oorzaken, maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.
Ergotherapeut:
Communiceren (schriftelijk en mondeling): Luistert en brengt over, zendt en ontvangt informatie efficiënt en effectief, draagt zorg voor een goed communicatieklimaat.
Creativiteit: Staat open voor nieuwigheden en is bereid daarover mee te denken, komt met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag, is vernieuwend en origineel in zijn aanpak.
Flexibiliteit: Past zijn/haar aanpak en/of gedrag aan indien de concrete situatie dit vereist, past zijn/haar gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter,…) te kunnen bereiken, blijft soepel én doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig zijn aan veranderingen.
Sociaal assistente:
Betrouwbaarheid: Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn/haar omgeving en van de bestaande regels en brengt normen in de praktijk, schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk kan gebracht worden, handelt integer in een veelheid aan situaties, ook in die waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat.
Plannen en organiseren: prioritiseert eigen werk, structureert en coördineert werk van anderen, stelt actieplannen voor diverse situaties op.
Communiceren (schriftelijk en mondeling): Luistert en brengt over, zendt en ontvangt informatie efficiënt en effectief, draagt zorg voor een goed communicatieklimaat.
Logistiek medewerker:
Flexibiliteit: Past zijn/haar aanpak en/of gedrag aan indien de concrete situatie dit vereist, past zijn/haar gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter,…) te kunnen bereiken, blijft soepel én doelgericht functioneren in situaties die bijzonder onderhevig zijn aan veranderingen.
Zelfstandig handelen: Vertrouwt op eigen vaardigheden, bij veranderende omstandigheden kan men z’n eigen werkzaamheden aanpassen, ziet veranderingen als kansen.
Discipline: Discipline in normale omstandigheden, discipline in niet alledaagse situaties.

Onze (3) persoonsgebonden competenties:

Tenslotte krijgt iedere medewerker nog 3 persoonsgebonden competenties. Deze wijzigen regelmatig op basis van verworven vaardigheden en/of nieuwe persoonlijke doelstellingen.