Veelgestelde vragen

Moet er altijd getest worden voor de behandeling kan opstarten?

Vooraleer je kind in aanmerking komt voor behandeling moet het kind in het centrum getest worden. Hoe lang die testen duren en hoeveel testen er moeten gebeuren, hangt af van kind tot kind. En zelfs als er al een diagnose werd gesteld door een kinderpsychiater of een andere geneesheer-specialist, dan nog voeren we een aantal bijkomende onderzoeken uit. Waardevolle informatie verkregen door eerdere onderzoeken worden geïntegreerd. We vermijden dat dubbele testafnames gebeuren.

Mijn kind volgt privé-logopedie. Kan ik mijn kind laten onderzoeken en behandelen?

Veel kinderen volgen reeds privé-logopedie als ze aangemeld worden bij een revalidatiecentrum. Deze therapie mag zonder problemen verder lopen tot het kind onderzocht wordt in het centrum.

Tijdens de fase van onderzoek kan een kind verder privé- logopedie volgen maar mogen de twee activiteiten (privé-logopedie en onderzoek in het centrum) niet op dezelfde dag plaatsvinden.

De regelgeving over combinatie reva en privé-therapie is niet altijd heel eenvoudig. Zo zijn er ook bepaalde regels voor combinatie reva en privé-kinesitherapie. Wij raden de ouders aan om steeds hierover inlichtingen in te winnen in ons onthaal of bij de mutualiteit.

Hoe lang kan het duren voor mijn kind onderzocht en behandeld wordt?

De wachttijd is afhankelijk van een aantal factoren die deels ook voor ons niet in te voorspellen zijn. Zo kunnen wij niet altijd inschatten wanneer vrije plaatsen komen. Ook andere factoren spelen een rol: kan je kind tijdens de lesuren komen, op welke momenten kan je kind gebracht en gehaald worden, neemt je kind deel aan andere buitenschoolse activiteiten, … Het vraagt van ouders soms een verandering in structuur om hun kind hier te kunnen laten starten, of om zelf deel te nemen aan de revalidatie.

Wij nemen pas contact op met u als we er zeker van zijn dat voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om volwaardige therapie aan te bieden. Pas als we die zekerheid hebben dat er voldoende garanties zijn voor multidisciplinaire revalidatie, wordt het proces gestart.

Revalidatiecentra hebben elk een verschillende capaciteit. Dit betekent dat ieder centrum aan een maximum aantal behandelingen gebonden is en daar niet kan boven gaan. Deze aantallen zijn sinds 1992 (jammer genoeg) ongewijzigd. Wij kunnen niet uitbreiden omdat we aan regelgeving gebonden zijn.

Kunnen wij als ouder iets doen om de therapie beter te doen slagen?

Eerst en vooral willen we het belang van de betrokkenheid van ouders en omgeving duiden in het revalidatieproces van uw kind:

Wij bieden met ons multidisciplinair team hulp op maat. Belangrijk daarbij is dat wij ook op de steun van de omgeving rekenen om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen doen. Voor de ouders betekent dit dat we verwachten dat ze, naast het voeren en halen van hun kind, mee instappen in het revalidatietraject. Ouders kunnen actief betrokken worden in therapie, kunnen aansluiten bij groepstherapieën of een individueel traject volgen. Ook grootouders, broers en zussen kunnen een rol spelen in de aanpak van ADHD of ASS binnen het gezin. Wij zijn steeds bereid om op hulpvragen in te gaan. Het behandelen van kinderen met ADHD en ASS start en stopt niet in Accent, een transfer naar andere situaties (school, gezin, vrije tijd) is minstens even belangrijk.

Toon actieve betrokkenheid naar uw kind: door met uw kind te spreken over zijn activiteiten in het centrum, door te tonen dat je interesse hebt voor hetgeen hij/zij doet, zal de motivatie van uw kind verhogen.

Zorg ervoor dat uw kind op regelmatige basis aanwezig is. Wij houden ons het recht voor om eenzijdig therapie stop te zetten indien blijkt dat het kind vaak zonder verwittigen en zonder grondige reden afwezig is. We kunnen het ons niet veroorloven plaatsen open te laten voor kinderen die vaak niet opdagen ten voordele van een grote wachtlijst van kinderen en ouders die wachten op therapie.

Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent zodanig dat de therapie op tijd kan starten.

Om de 6 maand is een ontmoeting met de revalidatiedokter voorzien: zorg ervoor dat je aanwezig bent, want medische opvolging is belangrijk in het totale revalidatiegebeuren.

Blijf nooit met vragen zitten; therapeuten, therapeutisch coördinator en directie gaan in op al je vragen.

Richtlijnen, informatie, enz…. is te lezen in het therapeutisch contract dat bij aanvang dient ondertekend te worden.

Hoe heten jullie eigenlijk? De ene keer hoor ik revalidatiecentrum, dan is het weer C.A.R. en nog een andere keer hoor ik aan de telefoon Centrum voor Ambulante Revalidatie?

Vroeger waren wij officieel een “revalidatiecentrum” maar sinds enkele jaren zijn we officieel een “Centrum voor Ambulante Revalidatie” en is C.AR. eigenlijk niets anders dan een afkorting van deze tweede term. Het is echter wel zo dat de twee namen (helaas) nog veel door elkaar gebruikt worden en dat hierdoor vaak verwarring bestaat. Veel mensen denken bij de term revalidatiecentrum immers aan revalidatie na verkeersongeluk, hartinfarct,…. Terwijl Centra voor Ambulante Revalidatie uitsluitend gericht zijn op kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen.

Waarom kan het ene kind wel en het andere kind geen beroep doen op de diensten van een Centrum?

De voorwaarden om revalidatie te mogen volgen, zijn vrij streng en zijn beschreven in onze conventie. In praktijk doen wij een onderzoek en de resultaten hiervan worden doorgestuurd naar de adviserend geneesheer van je mutualiteit (‘adviseur’). Die beslist dan op basis van de huidige regelgeving of je kind al dan niet in aanmerking komt voor revalidatie.

Is uw centrum verbonden met een onderwijsnet ?

Totaal niet !! Centra vallen trouwens niet onder onderwijs maar onder welzijn.  Alle kinderen uit alle onderwijsnetten worden hier op gelijke voet behandeld. Ondanks alle informatieverstrekking zijn zelfs nog bepaalde professionele werkers nog in de (verkeerde) waan dat de C.A.R net gebonden werken….. eigenlijk onbegrijpelijk!

De ene mutualiteit betaalt bijvoorbeeld terug voor accupunctuur, de andere niet of minder. Is dit ook zo voor revalidatie in een C.A.R.?

Neen. Op vandaag betaalt iedere mutualiteit evenveel en betaalt de patiënt of in dit geval de ouder evenveel per behandeling (1.73 €: bedrag onderhevig aan de index).Een aantal ouders zijn vrijgesteld van deze ‘opleg’. Op je mutualiteitsklever staat een cijfer en indien dit eindigt op een 0 hoef je niets te betalen. Bij twijfel vraag je het best vooraf aan je ziekenbond.

Waarom breiden jullie de werking niet uit? Ik moet meer dan een half jaar wachten vooraleer mijn kind aan de beurt is.

Centra kunnen binnen de huidige regelgeving niet uitbreiden. Het aantal behandelingen dat kan gegeven worden, ligt reeds vast sinds 1992 en is sindsdien ongewijzigd. Ook al willen wij heel graag uitbreiden om de noden te lenigen. Wij kunnen en mogen dit niet. Accent realiseert reeds ruim 20 jaar veel meer behandelingen dan het eigenlijk moet maar dit belet niet dat er toch wachtlijsten zijn.

Mijn kind mag tijdens de lestijden niet op revalidatie komen. De schooldirecteur zegt dat dit wettelijk niet mag omdat mijn kind leerplichtig is.

Een kind, ook al is het leerplichtig, mag en kan de school verlaten omwille van revalidatie. Hiervoor dient wel een dossier aanwezig te zijn in school en moet de directeur zijn toelating geven. Zonder de toelating van de schooldirecteur is revalidatie tijdens de lesuren niet mogelijk.

Ons kind volgt revalidatie en wij verhuizen. Kunnen wij onze revalidatie verder zetten in een ander centrum?

Ja. De goedkeuring voor revalidatie is niet gebonden aan één centrum. Je kan dus de therapie verder laten zetten in een ander gelijkaardig centrum.

Mijn kind volgt privé-logopedie en ik moet veel meer betalen dan mijn buurvrouw wiens kind in een centrum behandeld wordt.

Dit klopt. De tarieven inzake remgeld (opleg) liggen wettelijk vast. Weet echter ook dat daar een idee achter zit. Kinderen die naar een Centrum komen, worden doorverwezen omdat multidisciplinaire revalidatie (meer types revalidatie nodig) nodig is terwijl men bij privaat werkenden maar 1 discipline krijgt. De aard van de stoornis is zwaarder om in aanmerking te komen voor behandeling in een centrum dan bij een privaat werkende.

Ik moet een grote afstand afleggen om naar uw centrum te komen. Waarom is er geen centrum in mijn buurt? Dit zou hier ook goed van pas komen voor heel wat kinderen.

Er bestaat een zogenaamd moratorium; dit betekent dat op vandaag (en dat al sinds de jaren 90) geen nieuwe centra mogen opgericht worden. Wij raden de ouders aan om steeds na te gaan of er centra zijn in de nabijheid: om u hierbij te helpen, raden wij u volgende link aan: http://www.revalidatie.be/nl/ik-zoek-informatie/adressen-car. U vult er de naam van uw woonplaats in en dan toont men welk centrum het snelst bereikbaar is. Omwille van logistieke redenen beperken wij ons tot dienstverlening binnen de regio Kortrijk en de onmiddellijke omgeving.