Stroomweg

ASS-groepstherapie STROOMWEG

Moeilijkheden in de omgang met anderen is een van de kernproblemen die kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) ervaren. Dit geeft vaak gevolgen op school of thuis. Binnen de groepstherapie  voor kinderen met ASS wordt in drie verschillende leeftijdsgroepen gewerkt rond deze moeilijkheden.

Er werd gekozen om de groepswerking “Stroomweg” te noemen. Een stroomweg is namelijk een type weg die in het Nederlandse verkeer bestemd is om veel verkeer te verwerken en het verkeer door te laten stromen met zo min mogelijk oponthoud.  Met de groepswerking beogen we om kinderen met ASS te leren op een zo vlot mogelijke manier te functioneren in sociale interacties. Hierbij worden mogelijke blokkades op een specifieke manier aangepakt.

In kleine groep worden perspectiefnemingsvaardigheden en sociale vaardigheden geoefend. Een belangrijke oorzaak van sociale moeilijkheden is een tekort aan perspectiefneming. Dit betekent dat deze kinderen het vaak moeilijk vinden om gedachten en gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen en te begrijpen. Dit basistekort leidt vaak tot onbegrip, misverstanden en conflicten in sociaal contact. We volgen een traject, gebaseerd op een bestaand model, waarbij alle stappen in de ontwikkeling van perspectiefneming doorlopen worden. We benaderen dus zoveel mogelijk de natuurlijke ontwikkeling, waarbij vanuit het zien, voelen en denken ervaringen opgedaan worden. We sluiten in de groepstherapie zo nauw mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind om van daaruit geleidelijk aan zijn of haar vaardigheden in perspectiefneming te verstevigen en uit te breiden.

Daarnaast gaat er ook aandacht naar sociale vaardigheden die bij iedere sessie volgens een vast stramien aan bod komen, zoals samen spelen, omgaan met winst en verlies, een gesprek voeren, sociale afstand …

Het groepsgebeuren vormt een ideaal oefenterrein: op deze manier blijven de vaardigheden niet beperkt tot de theorie maar ze worden ook ‘in het echt’ geoefend. Daarnaast kunnen kinderen veel van elkaar leren, zich ontwikkelen door naar de ander te kijken en te luisteren.

In Stroomweg 1 worden sociale vaardigheden, zoals begroeten en afscheid nemen, zichzelf voorstellen, het stellen van een hulpvraag,… aangebracht. Op het vlak van perspectiefneming wordt op visueel niveau gestart, om daarna rond gevoelens en sensorische vaardigheden verder te gaan. Hierbij wordt steeds vanuit het IK gewerkt.

In Stroomweg 2 worden de sociale vaardigheden uitgebreid met een thema dat handelt rond vriendschap, rond samen spelen, rond beurt nemen,… Wat betreft perspectiefneming wordt de kennis rond emoties uitgebreid van het IK naar de ANDER. Ook conceptueel wordt perspectiefneming uitgediept (‘wat ik weet, weet de ander daarom niet).

Stroomweg 3 tenslotte verdiept de thema’s die in Stroomweg 1 en 2 aan bod kwamen. Daarnaast worden thema’s zoals pesten en plagen, ruzie maken, opkomen voor jezelf,… behandeld.