Werkwijze

1. Aanmelding

De aanmelding is het eerste contact met onze dienst. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een mogelijke samenwerking. Wij verkiezen dat ouders zelf contact nemen om hun kind aan te melden, ook al gebeurt dit op aanraden van school, CLB of een andere instantie. We bekijken samen met de ouders of het kind voldoet aan de noodzakelijke aanmeldingscriteria. Indien men niet voldoet aan de aanmeldingscriteria, proberen we een passend alternatief voor te stellen. Daarnaast verschaffen we informatie over ons centrum, het hulpverleningsaanbod, eventuele wachttijden, etc. Daar wij een tweedelijnsdienst zijn, dient u steeds doorverwezen te zijn door een andere dienst, arts, hulpverlener,… .

Indien u een aanmelding wenst te doen, ga naar de hoofdrubriek ‘aanmelding’ of mail naar socialedienst@revaccent.be of neem telefonisch contact op.

2. Onderzoek

Eerst en vooral heeft een Intakegesprek plaats: dit is een kennismakingsgesprek met de ouders waarin wij dieper ingaan op de ontwikkeling van het kind, hun verwachtingen en hun zorgvraag. Na de aanmelding en het doorlopen van de wachttijd worden de onderzoeken gepland.

Daarna volgt het multidisciplinair onderzoek dat zich richt op verschillende ontwikkelingsdomeinen (intelligentie, taal, motoriek, spel, zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden). Ook een medisch onderzoek en indien nodig een klasobservatie, thuisobservatie, observatie in andere middens (zoals vrije tijdsbesteding) behoren tot de onderzoeksfase. De bevindingen uit de verschillende onderzoeken binnen het centrum worden aangevuld met de reeds beschikbare gegevens van de verwijzende diensten (School, CLB, COS…) of artsen. Daarna volgt een adviesgesprek: dan worden de resultaten van het onderzoek besproken met de ouders. Zo krijgen zij een beeld van hun kind met zijn sterke en zwakke kanten. Na onderzoek kan blijken dat een behandeling niet noodzakelijk is, dat er beter beroep gedaan wordt op een andere vorm van hulpverlening of wordt een multidisciplinaire behandeling binnen het centrum geadviseerd. Na dit adviesgesprek ontvangen de ouders een verslag met de testresultaten en advies. Indien de ouders akkoord gaan, en wij dringen daar heel sterk op aan, worden de resultaten ook medegedeeld aan school en/of CLB.

3. Behandeling

Op basis van de resultaten van het onderzoek, stelt men een geïndividualiseerd therapieplan op: dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn, of een combinatie ervan. Vaak wordt ook voor de ouders ouderbegeleiding opgestart en is het mogelijk dat speciale sessies, geheel vrijblijvend natuurlijk, voor grootouders, broers/zussen georganiseerd worden. Voor de behandeling komt het kind komt doorgaans 1, 2 tot 3 keer in de week naar het centrum. Tijdens schoolweken zijn dit vaste momenten. Tijdens vakantieperiodes wijzigen die naargelang de aanwezigheid van therapeuten en kinderen. Hiertoe wordt een aparte regeling opgemaakt

Ieder kind wordt individueel opgevolgd door een verantwoordelijke psycholoog en arts. Er wordt nauw samengewerkt met het netwerk van het kind in de vorm van overleg met ouders, school, CLB, thuisbegeleidingsdiensten, .